Výchovno - vzdelávacie aktivity


02.05.2019 Zápis prijatých žiakov bez PP
03.05.2019 Uzatvoriť dochádzku aj prospech maturantov
06.05.2019 A/ Klasifikačná a pedagogická rada pre žiakov IV. ročníka o 14:00 hod.
B/ Hodnotenie a klasifikácia žiakov IV. ročníka
C/ Organizácia ÚFIČ MS
06.-07.05.2019 Jazykovo - biologická exkurzia do Viedne
Pg. dozor: PhDr. Lackovičová, Mgr. Macková
07.05.2019 Biologická olympiáda kat. E (krajské kolo)
09.05.2019 Popoludní príprava tried na rozlúčku maturantov:
- III.A zdobí IV.A
- III.B zdobí IV.B
- III.C zdobí IV.C
- III.D zdobí oktávu
10.05.2019 A/ Oboznámenie maturantov s výsledkami EČ a PFIČ MS
B/ Rozlúčka so žiakmi IV. ročníka a oktávy
13.-17.05.2019 Akademický týždeň pre maturantov
13.05.2019 I./ Prijímacie pohovory pre uchádzačov o štúdium na 4G aj 8G (1.t.)
II./ Cvičenie na ochranu života a zdravia - pre p, s t, k , kv + I. ročník.
-II. a III. ročník sa pripravuje na vyučovanie doma
15.05.2019 Fyzikálna olympiáda kat. B, C, D (krajské kolo)
16.05.2019 A/ Prijímacie pohovory pre uchádzačov o štúdium na 4G aj 8G (2.t.)
B/ Cvičenie na ochranu života a zdravia pre II. ročník
17.05.2019 A/ Zápis žiakov do I. ročníka 4G a prímy 8G
B/ príprava maturitných miestností
- za vzhľad (úprava stolov, tabuľa, kriedy, nástenka, zelené plátna, písacie potreby) jednotlivých tried na II. poschodí sú zodpovední triedni profesori
- odborné veci (zadania, pomôcky, dokumentácia ...) má na starosti 1. skúšajúci
C/ Chemická olympiáda kat. C (krajské kolo)
20.05.-23.05.2019 Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
24.05.2019 Slávnostná rozlúčka s absolventmi GBST (o 16,00 alebo 17,00 hod.)