Milí žiaci a vážení rodičia,

v čase mimoriadnej situácie najdôležitejšie hodnoty sú: pochopenie, rešpekt, spolupráca, dochvíľnosť a disciplína.
 1. Učiteľ berie do úvahy pri celkovom hodnotení žiaka.
  1. stav vedomostí a zručností žiakov pred prerušením výučby
  2. prípravu žiakov počas domáceho vzdelávania
  3. zbierky žiackych prác (pracovné listy, domáce úlohy, projekty,...)
  4. iné rozvinuté žiacke zručnosti (zlepšená písomná komunikácia, IKT kompetencie, motivácia, zodpovednosť...)
 2. Na základe usmernenia ministra školstva "O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam)".
  Na základe hlasovania našich pedagógov per rollam bola odsúhlasená
  1. zmena spôsobu klasifikácie vyučovacieho predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA na ABSOLVOVAL/ABSOLVOVALA počas dištantného vzdelávania na konci roka 2019/20;
  2. u všetkých ostatných predmetov sa nebude meniť spôsob klasifikácie, teda ostáva tak ako bolo na polroku 2019/20 (v súlade s odporúčaním po prerokovaniach v PK).
   -teda ak sa predmet známkoval na polroku 2019/20, tak bude známkovaný na konci roka 2019/20 podľa bodu 1
   -ak predmet bol "absolvoval/a" na polroku, tak sa nič nezmení na koncoročnom vysvedčení
 3. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať
  1. triednych učiteľov
  2. výchovnú poradkyňu: korimova.tatiana@gbst.sk
  3. školského psychológa: racz.robert@gbst.sk
  4. zást.riaditeľa školy: muchova.jarmila@gbst.sk
Pozdravujem všetkých žiakov a rodičov a prajem čo najmenej problémov v dnešnej mimoriadnej situácii a hlavne veľa zdravia
V Lučenci 29.4.2020
RNDr. Jarmila Muchová-zást.RŠ