Štvorročné gymnázium - Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 môžete stiahnuť vo formáte pdf tu.

Osemročné gymnázium - Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 môžete stiahnuť vo formáte pdf tu.

Dodatok ku kritériám prijímacieho konania pre štvorročné a osemročné štúdium pre školský rok 2021/2022 môžete stiahnuť vo formáte pdf tu.

Príloha č. 3 k rozhodnutiu ministra č. 2021/10124:1-A1810 môžete stiahnuť vo formáte pdf tu.

Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

Vážení rodičia, milí uchádzači!

V školskom roku 2021/2022 otvoríme:
3 triedy štvorročného štúdia s celkovým počtom 72 žiakov pre žiakov končiacich 9. ročník ZŠ,
1 triedu osemročného štúdia s počtom 24 žiakov pre žiakov končiacich 5. ročník ZŠ.

Do 26. februára 2021 riaditeľka školy zverejní kritériá prijímacieho konania. Zverejnené
Do 8. apríla 2021 doručí prihlášku na vzdelávanie v strednej škole zákonný zástupca riaditeľovi základnej školy.
Do 16. apríla 2021 odošle prihlášky riaditeľ základnej školy na strednú školu.

Prijímacie konanie sa podľa termínov MŠVVaŠ SR bude konať v termíne 3. mája až 14. mája 2021.
Termín prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry je podľa MŠVVaŠ SR:
1. termín: 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021
2. termín: 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

Upozorňujeme, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa termíny podania prihlášok a prijímacích skúšok môžu meniť rozhodnutím Ministerstva školstva.

Mgr. Helena Maráková
riaditeľka školy
Všeličo o našaj škole

Osemročný študijný program
- stretneš sa so spolužiakmi,ktorí majú tiež zvýšený záujem o štúdium
- môžeš si vyberať z cudzích jazykov AJ, NJ, FJ, RJ, španielsky jazyk
- u nás môžeš riešiť olympiády, korešpondenčné súťaže; máme úspešných riešiteľov na okresných, krajských,celoštátnych aj medzinárodných kolách
- môžeš chodiť do krúžkov športových i informatických (programujeme v Imagine,v Pascale)
- môžeš robiť pokusy vo vybavených "labákoch" z BIO, CHe a FYZ
- budeš robiť projekty, vyberať si predmety v 8.roč.
- budeš si sám vyberať 18 hodín z 30 týždenne v maturitnom ročníku
- pôjdeš na lyžiarsky kurz, plavecký a branný kurz
- v prípade záujmu budeš cestovať po Slovensku aj po Európe
- môžeš navštevovať junior kurzy v Jazykovej škole GBST
- v rebríčku INEKO patríme od šk. roku 2011/20112 medzi najlepšie gymnázia v zriaďovateľskej pôsbnosti BBSK (2-krát 1.miesto a 5-krát 2.miesto)
- za posledých 18 rokov sme na medzinárdných olympiádach získali 15 zlatých, strieborných a bronzových medailí (predovštkým v oblasti MAT, INF a CHE)
Štvorročný študijný program
- podľa nezávislej agentúry INEKO sme 2. najlepšie gymnázium v BBSK
- viac ako 95% našich absolventov študuje na VŠ;
- vynikáme nízkou nezamestnanosťou absolventov
- stretnutie sa so spolužiakmi, ktorí majú tiež vysoký záujem o štúdium
- výber z 5 cudzích jazykov AJ, NJ, FR, RJ, španielsky jazyk
- riešenie olympiád a korešpondenčných súťaží, máme úspešných riešiteľov na okresných, krajských, celoštátnych aj medzinárodných kolách
- môžeš chodiť do krúžkov športových i informatických (progra-mujeme v Imagine, Scratch, Pascal, C, C++)
- môžeš robiť pokusy vo vybavených "labákoch" z BIO, CHE a FYZ
- budeš si sám vyberať 18 hodín z 30 týždenne v maturitnom ročníku
- môžeš ísť na lyžiarsky, plavecký a branný kurz
- budeš cestovať po Slovensku a aj po Európe
- môžeš navštevovať jazykovú školu GBST
- môžeš si vybrať triedu s posilneným vyučovaním
  A) humanitných predmetov a cudzích jazykov
  B) prirodovedných predmetov
  C) matematiky a informatiky
- v rebríčku INEKO patríme od šk. roku 2011/20112 medzi najlepšie gymnázia v zriaďovateľskej pôsbnosti BBSK (2-krát 1.miesto a 5-krát 2.miesto)
- za posledých 18 rokov sme na medzinárdných olympiádach získali 15 zlatých, strieborných a bronzových medailí (predovštkým v oblasti MAT, INF a CHE)