Výchovno - vzdelávacie aktivity
september 2023


04.09.2023 8:00 Slávnostné otvorenie školského roka
8:30 - 11:00 triednické hodiny (BOZP, Školský poriadok)
vydávanie učebníc maturantom - oktáva (Sk), 4.A (Vv), 4.B (Gg), 4.C (Sr)
05.09.2023 - 1. - 3. hod. - triednická hodina + vydávanie učebníc: sx (Lu), 2.A (Mr), 2.B (Dzu), 2.C (Kv), sp (Bk), 3.A (Be), 3.B (Ke), 3.C (Ba)
- cvičenie na ochranu života a zdravia č.1 (OŽAZ): kv (18ž., St), 1.A (21ž., Gm), 1.B (26ž., Hd), 1.C (26ž., Kr) + Kružliak, Látka
- ostatní vyučovanie podľa rozvrhu
06.09.2023 - 1. - 3. hod. - triednická hodina + vydávanie učebníc: kv (St), 1.A (Gm), 1.B (Hd), 1.C (Hu), s (Hr), t (Sg)
- cvičenie na ochranu života a zdravia č.3 (OŽAZ): sx (20ž., Lu), 2.A (23ž., Mr), 2.B (23ž., Kružliak), 2.C (19ž., Kv) + Látka
- ostatní vyučovanie podľa rozvrhu
07.09.2023 - 4. - 6. hod. - cvičenie na ochranu života a zdravia (OŽAZ) - teoretická časť: p (20ž., Lt), s (18ž., Kr), t (22ž., Kružliak), k (Jn),
- ostatní vyučovanie podľa rozvrhu,
Vydávanie vzdelávacích poukazov všetkým žiakom školy
08.09.2023 - cvičenie na ochranu života a zdravia (OŽAZ): p (Ad), s (Látka), t (Sg), k (Kružliak)
- ostatní vyučovanie podľa rozvrhu
- promo Mládežníckeho parlamentu - pre Študentský parlament a ďalších záujemcov,
- CIEĽOVÉ POŽIADAVKY PRE MATURANTOV, Zodp.vyučujúci maturitných predmetov, už sú zverejnené aj na našom Edupage v časti
Žiaci a rodičia v Maturita 2024 https://gbstlc.edupage.org/a/maturita-2024
11.09.2023 13:30 prvé pracovné informačné stretnutie Via Studii - zasadačka
KOŽAZ - stanovištia v areáli, Krnáč (zdravotnícke), Látka (vzduchovka), Šusteková (topografia), Janková (granát),
12.09.2023 KOŽAZ - Zvolen, Pustý hrad, Krnáč, Janková, Látka, Balkovská, Belovová
13.09.2023 po 6. hodine Burza učebníc, zodp. Melicherová
KOŽAZ - Mýto, Dedečkova chata, Krnáč, Kružliak, Látka, Krpeľanová, Adamove
14.09.2023 Úloha pre TU: zber údajov o žiakoch podľa pokynov zriaďovateľa od 11.9. do 14. 9. 2023
KOŽAZ - Ľadovo, záverečný pretek, Krnáč, Látka, Janková, Kružliak, Koza
13:30 hod. Pedagogická rada
20.09.2023 ZRPŠ-plenárne aj triedne o 16:00 hod.
21.09.2023 Biologická exkurzia Viedeň - s, t - Ma, Hr, Sg
22.09.2023 Biologická exkurzia Viedeň - s, t - Ma, Hr, Sg
25.09.2023 multimediálneho koncertu Orbis pictus - pre cca 200 žiakov
26.09.2023 Európsky deň jazykov - organizujú PK ANJ a PK CJ
29.09.2023 Prihlásenie sa žiakov IV. ročníka a oktávy na MATURITNÉ SKÚŠKY u TU IV. roč. aj oktáva
30.09.2023 Stužková slávnosť IV.A triedy

V Lučenci dňa: 04.09.2023                RNDr. Jarmila Muchová, riaditeľka školy