Základné informácie


Na stiahnutie:

Jazyková škola

     O potrebe znalosti cudzích jazykov sa v dnešnej dobe presviedčame každodenne. Otvorenie hraníc spojené s cestovaním, možnosťami štúdia a práce v iných krajinách, poznávaním nových kultúr, ľudí, pamiatok, prírodných krás sa už stalo v našich životoch potrebou. Prerod spoločnosti však nesie so sebou množstvo zmien a príležitostí. Menia sa legislatívne podmienky. Jednou z posledných zmien, možno i sporných, bolo uprednostnenie výučby iba jedného cudzieho jazyka na základných a stredných školách (okrem gymnázií). V dnešnej situácii to prakticky znamená posilnenie výučby anglického jazyka pred ostatnými cudzími jazykmi. Pre mnohých šikovných žiakov sa možnosti štúdia ďalšieho cudzieho jazyka počas štúdia na základnej alebo strednej škole trochu skomplikovali.
     Jazyková škola ako súčasť Gymnázia B.S.Timravy, ktorá už píše svoju 25-ročnú históriu, sa usiluje celé roky o jazykové vzdelávanie študentov i verejnosti. Naši študenti majú možnosť ukončiť svoje štúdium štátnou jazykovou skúškou. V doterajšej histórii sme pripravovali poslucháčov na základnú, všeobecnú i špeciálnu štátnu jazykovú skúšku v oblasti prekladateľstva. Ponúkame svoje služby širokej verejnosti nášho mesta v každom školskom roku. Pripravujeme kurzy pre žiakov základných a stredných škôl (2 až 4 hodiny týždenne) v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom i španielskom jazyku.
     Týmto chceme podporiť kvalitné jazykové vzdelávanie mládeže v ďalšom cudzom jazyku v ucelených vekovo rovnorodých skupinách. Poplatky za vzdelávanie pre študentov sa pohybujú v rozpätí 50-100 € za celý školský rok. Vyučovanie obvykle prebieha v skorých popoludňajších hodinách a je ukončené osvedčením po absolvovaní ročníka.