Maturita 2024


V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch:

12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk
14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2024 a 3. – 6. september 2024.

Termín internej (ústnej) časti maturitnej skúšky upresníme neskôr.

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY z maturitných predmetov:
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk B1 + B2
Francúzsky jazyk B1 + B2
Nemecký jazyk B1 + B2
Ruský jazyk B1 + B2
Španielsky jazyk B1 + B2
Matematika
Informatika
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Ekonomika
Psychológia

Zdroj stránka NIVAM - Platné od šk. r. 2018-2019 - ŠPÚ (statpedu.sk)