Práva a povinnosti zákonných zástupcov


 1. Zákonný zástupca žiaka má v zmysle § 144 ods. 5 a ods. 6 školského zákona právo:
  1. vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
  2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
  3. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
  4. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, získavať na konzultačných hodinách pre rodičov informácie o prospechu a správaní svojho dieťaťa,
  5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
  6. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
  7. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
  8. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
  9. poznať účel, na ktorý sa využili jeho finančné prostriedky pri darovaní škole, poznať spôsob využívania predmetov, ktoré daroval škole.
 2. Zákonný zástupca žiaka je v zmysle § 144 ods. 7 a ods. 8 školského zákona povinný:
  1. dodržiavať v plnom rozsahu podmienky stanovené všetkými legislatívnymi normami, ktoré sa týkajú školy, vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
  2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom, dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
  3. poznať školský poriadok a viesť k jeho dodržiavaniu aj svoje dieťa,
  4. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
  5. zaujímať sa o prospech a správanie svojho dieťaťa
  6. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, prevziať zodpovednosť za škody, ktoré spôsobí jeho dieťa na majetku školy a spolužiakov,
  7. dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom:
   1. ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach,
   2. neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára,
   3. plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 1 a 2.