• Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec

  Projekty  Šport je šanca
  Zvýšenie multifunkčnosti našich ihrísk. Naši žiaci majú možnosť zahrať si okrem futbalu, hádzanej a basketbalu aj nohejbal, volejbal, tenis a bedminton.
  Cieľom je zvýšiť a skvalitniť pohybové aktivity žiakov a zamestnancov v čase vyučovania a aj po vyučovaní - šport je cesta k zdraviu.

  Rekonštrukcia objektov
  Boli sme úspešní v projekte "Zníženie energetickej náročnosti ..."
  V rámci projektu máme sľúbené financie na opravu strechy, debarierizácie, fotovoltiky, zateplenie vonkajšieho plášťa, dokončenie hydroizolácie a výmenu žiaroviek za úsporné.
  Máme dokončenú projektovú dokumentáciu aj inžinierskú činnosť a vybavené stavebné postupy.

  Zmiernenie dopadu pandémie
  Národný projekt: zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania.
  V úspešnom projekte sme 18.10.2023 obdržali na školu 3 počítače, 34 notebookov a 48 tabletov.
  Z nášho gymnaziálneho rozpočtu ani z rozpočtu zriaďovateľa BBSK sme neminuli ani 1 euro.
  Veríme, že nové digitálne vybavenie GBST LC v sume 46 656 eur tiež prispeje ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

  Via studii
  Rozvojový projekt na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách
  Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy sa uchádzalo o grantovú podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorej cieľom je implementácia systémových nástrojov participácie a zodpovednosti školskej komunity, v ktorej je rešpektovaná pluralita názorov založených na pravdivých informáciách, overovaní faktov a rešpektovaní výsledkov vedeckého bádania.
  V uvedenom projekte bolo Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy úspešné a získalo finančné prostriedky vo výške 4000,- eur, ktoré v zmysle zámeru projektu čerpá v období od novembra 2023 do marca 2024 na niektoré aktivity vzdelávacieho programu Via studii pre nadaných, šikovných a zanietených žiakov.

  Fullbright program
  Na pôde školy sme od začiatku školského roka 2023/24 privítali americkú lektorku Emily Kapner z Fulbrightovho programu.
  Americký senátor William Fulbright vyslovil v roku 1945 nadčasové myšlienky:
  "Poslaním projektu je priniesť trochu viac vedomosti, trochu viac rozumu a trochu viac súcitu do svetových záležitosti a tým zvyšiť šancu, že sa národy konečne naučia žiť v mieri a priateľstve."
  Veríme, že žiaci sa zdokonalia vo svetovom jakyku číslo jedna v konverzácii aj gramatike a dozvedia sa rôzne zaujímavosti o USA.

  Rozvoj osobnosti žiakov
  GBST a DofE spojili svoje sily. Od nového školského roku (2016/2017) sa naše gymnázium zapojilo do prestížneho medzinárodného programu rozvoja osobnosti žiakov - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE).
  Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.
  V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách (oblasť dobrovoľníctva, talentu a športovej aktivity + na záver absolvovanie dobrodružnej expedície). Na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity.

  Škola priateľská k deťom
  Program Škola priateľská k deťom je vhodným doplnkom výuky ľudsko-právnej problematiky na materských, základných a stredných školách. Je súčasťou medzinárodného programu UNICEF. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu., kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

  Finančná gramotnosť
  Čo sú peniaze? Pre nás študentov sú dôležitou súčasťou života. Je to vymenný prostriedok, za ktorý kupujeme všetky tovary a služby.
  Ako získame peniaze? Jednou z možnosti je práca. My ako trieda sme sa rozhodli začať skúmať finančný kolobeh
  Čo ideme robiť? V rámci projektu o finančnej gramotnosti sa chceme dozvedieť ako funguje finančný kolobeh v súčasnom živote, a preto sme sa rozhodli urobiť sladké hody na Mikuláša. Z istej čiastky peňazí chceme upiecť medovníčky ktoré potom predáme. Táto naša investícia sa nám má vrátiť s miernym ziskom.

  Prevencia kriminality
  prevencia kriminality